مینا باقری

مدرس دوره های پیشرفته ( منتورینگ 180 روزه و دوره 56 روزه اسپیکینگ با فیلم)