فرم ارزیابی مدرسه انگلیسی سارا

  • نظارت و ارزیابی در هر مجموعه ای باعث رشد روزافزون آن سیستم می شود به همین دلیل، این پرسشنامه برای ارزیابی عملکرد مجموعه طراحی شده است. با پر کردن این فرم، ما را در ارائه بهتر خدمات آموزشی یاری کنید. لازم به ذکر است فقط مدیریت مجموعه دسترسی به این اطلاعات دارد و درصورت نیاز به تغییر در بخش مربوطه، اقدامات لازم بدون نام شخص شما انجام خواهد شد. پر کردن این فرم کمتر از پنج دقیقه زمان نیاز دارد:

  • موارد زیر را درمورد استاد و کلاس خود چگونه ارزیابی می کنید؟

  • موارد زیر را درمورد کارشناس پشتیبانی چگونه ارزیابی می کنید؟

  • موارد زیر را درمورد عوامل اجرایی و مدیریتی مجموعه چگونه ارزیابی می کنید؟